Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez smsINTJ – „Pragmatik Individualista“

Sebevědomý individualistický introvert, pragmatik s převahou intuice

Mají ze všech typů největší dávku sebedůvěry, která čerpá z vnitřních zdrojů introvertní intuice a inspirace. Jeví se jako nejvíce individualistický a nezávislý, myslí ve formách čisté logiky. Mají sklon ignorovat pocity a názory jiných, hledí do budoucnosti a nemilují pohled zpět. Mají sklon ke krajnímu pragmatismu, jehož optikou vidí realitu jako něco, co je vlastně do značné míry umělé, svévolné, dílem okamžité situace vykonstruované. Jsou otevřeni nápadům a konceptům a často je s nemalou dávkou intelektuální agresivity vyhledávají. Mívají neobyčejný smysl pro dotahování věcí a jsou schopni předvídat i dlouhodobé důsledky nynějších činů. Vynikají v zobecňování, klasifikování, sumarizování, nacházení vhodných příkladů, dokazování, demonstrování čehokoli, co chtějí okolí dokázat. Mívají zájem na tom, jak pohnout věci kupředu, než jak se vyrovnat s minulými chybami. Hodí se k zaměstnáním, kde je možné proměňovat teoretické modely ve skutečnost. Jako manažeři budou usilovat o to, aby oni sami i jejich podřízení byli každý den o kousek výkonnější a lepší. Jako podřízení budou obdobným způsobem stimulovat sami sebe, své kolegy i své nadřízené. Jako kolegové, partneři, doma i v práci si potrpí na harmonii a pořádek. Pokud mají pro někoho slabost bývají tolerantní, nešetří podporou a ponechávají velkou volnost v rozhodování. Podporují nezávislost a soběstačnost. Jejich výkonnost může být narušena sklonem něco ustavičně zlepšovat, jejich přednosti dovedené do extrému se mohou postavit proti nim. V citové oblasti bývají velmi zranitelní a chrání se proto silnou a chladnou slupkou, to jim však sotva může pomoci v tom, aby se v této oblasti opakovaně nedopouštěli citelných klopýtnutí.

Pracujete s INTJ?

Buďte trpěliví!

Vyžadujte systémová řešení.

Nenechte se vždy přesvědčit jejich osobní prezentací.

Využijte jejich schopnosti abstraktního uvažování.

Využijte jejich přesnost a důslednost, jsou to rození dotahovači.

Nevězněte je dílčími úkoly a omezenou kompetencí.

Poskytněte prostor jejich nápadům.

Nepočítejte s taktem a galantností, ale s přesností a objektivitou.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: RACIONÁLOVÉ (NT) (12% v populaci)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

• systémoví a komplexní myslitelé

• emoce nahlížejí jako irelevantní

• strategičtí a pragmatičtí

• orientovaní na proces spíše než na lidi

• iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií

• uvažují rychle a analyticky

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich