Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez sms

VÝZNAM SEBEPOZNÁNÍ - JAKÝ KDO JSME PODLE SYSTÉMU MBTI

Vaše osobnost je to, co jste vy sami. Každý máme svůj jedinečný charakter, osobnost. Charakter ovlivňuje naše jednání a cítění. Přes značné rozdílnosti lze seskupit našeh shodné znaky do 16 základních kategorií – systému osobnostních typů. Základy tohoto systému položil Carl Jung a do současné podoby ho přivedly Američanky Katharina Cook Briggs a Isabel Briggs Myers, které vytvořily Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) – nástroj ke zjištění osobnostního typu. (Na základě typologie MBTI vytvořil William Bridges Organisation Character Index (OCI), test jehož pomocí lze určit charakter konkrétní organizace).

Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je vědět, jak vycházet s lidmi.

T. Roosevelt

Význam jednotlivých písmen:

  • I – Introverze
  • E – Extraverze
  • S – Smysly (Sensing)
  • N – Intuice (iNtuition)
  • T – Myšlení (Thinking)
  • F – Cítění (Feeling)
  • J – Usuzování (Judging)
  • P – Vnímání (Perceiving)

Pokyny:

Odpovědi na otázky nebo situace neznamenají ani horší, ani lepší výsledek. Nesnažte se proto hledat nějaké správné odpovědi tak, jak by to asi mělo být. Odpovídejte upřímně, víceméně intuitivně, prostě každý sám za sebe. Pokud myslíte, že platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje, nebo naopak vynechejte tu, jež vám více nevyhovuje.

1. Raději:

řešíte nový a komplikovaný problém

pracujete na něčem, co jste již dělali dříve

2. Rádi:

pracujete sami v tichém prostředí

jste tam, kde se něco děje

3. Při posuzování jiných se řídíte spíše:

zákonitostmi než okamžitými okolnostmi

okolnostmi než trvalými zákonitostmi

4. Máte sklon vybírat si:

spíše pečlivě

poněkud impulzivně

5. Ve společnosti, na večírku, oslavě , … se zpravidla bavíte:

s několika málo lidmi, které dobře znám

s mnoha lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne

6. Jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše zprávu:

o tom, jak oddělení přispělo firmě jako celku

o tom, jak si oddělení vedlo sama o sobě

7. Předpokládejte, že potřebujete přijmout nového pracovníka … Jak budete postupovat?

uvažoval/a bych, jak se naše osobnosti shodnou nebo budou doplňovat

zvažoval/a bych soulad mezi popisem a uchazečovými schopnostmi

8. Když na něčem pracujete:

raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru

často ponecháváte konec otevřený pro případné změny

9. Na večírcích, ve společnosti raději:

většinou zůstanete déle, lépe se tak bavíte

odcházíte co nejdříve, zdržíte se jen ze slušnosti, protože vás to vyčerpává

10. Zajímá vás více:

to, co bylo a je

co může být

11. Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se pokoušíte:

vztáhnout to na své vlastní zkušenosti a porovnávat, zda to odpovídá

hodnotit a analyzovat danou informaci

12. Pracujete-li na něčem, jste raději když:

máte přehled a udržíte si věci pod kontrolou

můžete zkoušet různé možnosti

13. Když vám zvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle:

to považujete za rušení

nevadí vám ho zvednout

14. Je horší:

„mít hlavu v oblacích“

„držet se při zdi“

15. Ve vztahu k ostatním jste spíše:

objektivní

osobní

16. Vadí vám více, když:

je více věcí rozpracovaných

už je vše hotovo

17. Když někam telefonujete:

nebojíte se, že na něco zapomenete

připravíte si, co budete říkat

18. Když diskutujete o problému se svými kolegy, je pro vás snadné:

vidět věci v širším rámci

postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace

19. Která slova vás popisují lépe? Jste spíše:

analytický typ

vciťující se typ

20. Když něco začínáte, obvykle:

vše si předem sepíšete a naplánujete, abyste později nic nemuseli měnit

neplánujete a necháváte věci vyvíjet tak, jak se k nim postupně dostáváte

21. Ve společnosti jiných lidí spíše:

začínáte rozhovor sami

přenecháváte iniciativu druhým

22. Když pracujete na přidělené práci, máte tendenci k:

plynulé a nepřetržité práci

práci s velkým výdejem energie a následnými prostoji

23. V jaké situaci se cítíte lépe:

přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem

proměnlivé, nestrukturované, s překvapeními

24. Je horší:

být nespravedlivý

nemít slitování

25. Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše:

smysl pro realitu

představivost

26. Když zazvoní telefon:

spěcháte, abyste jej zvedli první

doufáte, že jej zvedne někdo jiný

27. Moje jednání vede a řídí více:

hlava

srdce

28. Více obdivu si zaslouží schopnost:

umět si věci předem dobře zorganizovat a postupně je realizovat

rychle se přizpůsobit situaci a vyjít s tím, co právě je

29. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle:

pro ni vzplanete

raději o ní přemýšlíte déle

30. Řekl byste, že jste spíše:

důvtipný/á

praktický/á

31. Raději slyšíte výrok:

konečný a neměnný

zkusmý a předběžný

32. Je větší chyba být:

tolerantní a smířlivý

nekompromisní a kritický/á

33. Jste spíše:

ranní ptáče

noční sova

34. Na jednáních vás rozčilují spíše lidé, kteří:

přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými a nepromyšlenými nápady

prodlužují jednání mnoha praktickými podrobnostmi

35. Při práci dáváte většinou přednost tomu, abyste se zabývali:

idejemi, principy, myšlenkami

lidmi, osobnostmi, žáky

36. O víkendech máte tendenci:

plánovat, co budete dělat

necháte věci, aby se vyvinuly, a rozhodujete se v průběhu víkendu

37. Při jednáních máte sklon:

rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvíte

hovořit pouze po zodpovědném zvážení toho, co chcete sdělit

38. Když něco čtete, obvykle:

se soustřeďujete ve svých úvahách na to, co je v textu napsáno

čtete mezi řádky a vztahujete slova i k jiným námětům a tématům

39. Když se máte rozhodnout ve spěchu, obvykle:

se cítíte nepříjemně a chcete více informací

jste schopni se rozhodnout i s údaji, které máte momentálně k dispozici

40. Raději byste pracovali ve firmě, kde:

byste měli práci s intelektuální motivací

byste byli zaujati jejími cíli a posláním

41. Co vám imponuje více:

logicky nerozporuplné, konzistentní myšlení a uvažování

dobré, vřelé a harmonické mezilidské vztahy

42. V písemném projevu dáváte přednost:

věcnému stylu

obraznému metaforickému stylu

43. U dveří náhle zazvoní zvonek. Obvykle jste spíše:

podrážděni, kdo to k vám zase jde

potěšeni, že k vám někdo jde na návštěvu

44. Čemu dáváte přednost:

nechat věci, aby se samy jen tak přihodily

zajistit, aby všechno bylo předem připraveno

45. Charakterizují vás spíše:

četné, spíše letmé a povrchní kontakty a vztahy s více lidmi

trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy a kontakty s několika málo lidmi

46. Cítíte se zpravidla lépe:

po konečném rozhodnutí

když jsou věci ještě otevřeny

47. Spolehnete se spíše na svou:

zkušenost

intuici a tušení

48. Jste si jistější:

při logických úsudcích: správné-nesprávné

při hodnotových soudech: dobré-špatné